Het Kinderrechtenverdrag of het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

De initiatiefnemers achter Kinderrechtenscholen zetten zich in om het Kinderrechtenverdrag te promoten in Vlaanderen en België. Want ook vandaag blijft het Verdrag over de Rechten van het Kind, ook bekend als IVRK of het Kinderrechtenverdrag, relatief onbekend bij het grote publiek. Bovendien wordt het vaak verkeerd geïnterpreteerd. Daarom willen we kinderen in eerste instantie iets bijleren over hun éigen rechten. Dat doen we door middel van lesmateriaal en een educatief traject om leerlingen te laten uitgroeien tot solidaire, mondige en verantwoordelijke jongeren met een open blik op de wereld.

Het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK), ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd, viert in 2014 haar 25e verjaardag. Alvorens we aan de slag kunnen met kinderrechten op school, is het belangrijk om enkele basisinformatie van het Kinderrechtenverdrag op een rijtje te zetten.

Waarom je leerlingen iets bijleren over kinderrechten?

Alle kinderen hebben dezelfde rechten. Het Kinderrechtenverdrag vormt een uitstekende basis om in de klas te gaan nadenken over respect voor zichzelf én voor anderen, preventie tegen geweld en pesten, inspraak, participatie,... Tegelijk werken we aan de bewustwording van de situatie van kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar kinderrechten vaak met de voeten worden getreden. Dat onrecht uit zich onder meer in ongelijkheid, armoede, uitbuiting,…

De concrete uitwerking van kinderrechten op school is moeilijk in één hokje te stoppen, aangezien het toegepast kan worden op de hele schoolomgeving en een flink deel van het leerprogramma. Daarom kan kinderrechteneducatie transversaal over de leerjaren heen en vakoverschrijdend toegepast worden, verspreid over de hele schoolloopbaan.

Hoe kan je aan de slag gaan met je leerlingen?

Het Kinderrechtenverdrag

Infographic Kinderrechtenverdrag

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!